Regulamin Nagrody Skrzydła IT w Administracji 2022

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania nagród Skrzydła IT w Administracji 2022 (zwanych dalej Nagrodami).

§ 1. ORGANIZATOR

Nagrody przyznaje wydawca miesięcznika „IT w Administracji” – PRESSCOM Sp. z o.o. (zwany dalej Organizatorem) z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 29, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000173413, NIP 897-168-80-84, REGON 932945064, wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł.

Organizator powołuje Kapitułę Nagrody (zwaną dalej Kapitułą), w skład której wchodzą osoby dysponujące wiedzą i doświadczeniem odpowiednimi do wyłonienia laureatów.

§ 2. ADRESACI

Nagrodę mogą otrzymać instytucje publiczne w Polsce (zwane dalej Kandydatami), które w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2022 r. wdrożyły co najmniej jeden projekt informatyczny.

Ubieganie się o Nagrodę i jej otrzymanie jest bezpłatne.

§ 3. CEL

Celem Nagrody jest wyróżnienie instytucji, które poprzez wdrożone projekty informatyczne ułatwiły dostęp do usług publicznych lub poprawiły jakość obsługi i komunikację na linii urząd – obywatel, co pozytywnie wpłynęło na wizerunek polskiej e-administracji. Celem Nagrody jest również promocja projektów, które pod względem sposobu realizacji i osiągniętych wymiernych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania.

§ 4. NAGRODY

Laureatów Nagrody wybiera Kapituła.

Nagrodę stanowi: statuetka, prawo do używania logo Nagrody oraz tytuł: „Skrzydła IT w Administracji 2022″.

Logo Nagrody można wykorzystać w dowolnych materiałach promocyjnych z zachowaniem następujących zasad:

 • logo należy umieszczać w taki sposób, aby widoczne było oznaczenie roku przyznania Nagrody,
 • logo stanowi integralną całość i nie może podlegać jakiejkolwiek edycji.

Nagrody przyznawane są wybranym Kandydatom za konkretne projekty, kwalifikujące się do jednej z pięciu kategorii:

 • Kategoria I: e-Administracja
 • Kategoria II: e-Kultura i e-Edukacja
 • Kategoria III: e-Usługi dla obywatela
 • Kategoria IV: Oprogramowanie do obsługi urzędu
 • Kategoria V: Narzędzia do komunikacji z obywatelami

W każdej kategorii zostanie przyznana jedna Nagroda.

Kapituła zastrzega sobie możliwość przyznania wybranym Kandydatom wyróżnień.

W zależności od zaistniałych przesłanek Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody w danej kategorii.

Kapituła może odebrać Nagrodę laureatowi, jeśli ogólnodostępne informacje na temat projektu okazały się nieprawdziwe oraz w przypadku, gdy inne działania laureata są niezgodne z ideą Nagrody.

Nagrody mają charakter uznaniowy, a decyzje Kapituły są ostateczne.

§ 5. HARMONOGRAM NAGRODY

Przyjmowanie zgłoszeń (26 stycznia – 2 marca 2022 r.)

 • Każda osoba fizyczna, przedstawiciel instytucji publicznej lub firmy prywatnej mogą zgłosić dowolną liczbę projektów przez formularz dostępny na stronie www.skrzydla.itwadministracji.pl.
 • Zgłoszenie odbywa się przez wpisanie pełnej nazwy projektu, nazwy instytucji, która go zrealizowała oraz – opcjonalnie – adresu strony internetowej projektu i informacji kontaktowych do osób odpowiedzialnych za projekt.

Obrady Kapituły (do 23 marca 2022 r.)

 • Po zweryfikowaniu zgłoszonych projektów Organizator przekazuje listę potencjalnych laureatów pod obrady Kapituły.
 • Obrady Kapituły mają charakter niejawny.
 • Laureaci zostaną poinformowani o przyznanej Nagrodzie z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym wręczeniem.

Wręczenie Nagród (11 kwietnia 2022 r.)

 • Rozdanie Nagród będzie miało miejsce podczas VII Forum Kierowników IT w Administracji
 • Lista laureatów zostanie opublikowana na łamach miesięcznika „IT w Administracji” oraz na stronie www.skrzydla.itwadministracji.pl.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Na wszelkie pytania dotyczące Nagrody odpowiada Organizator pod numerem telefonu 71 797 48 16 oraz adresem e-mail: skrzydla@itwadministracji.pl.

Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator z zachowaniem właściwych przepisów prawa.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu. Aktualna treść regulaminu Nagrody znajduje się na stronie internetowej www.skrzydla.itwadministracji.pl.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki losowe, decyzje państwowe, które mogą mieć wpływ na przyznanie Nagród.