Regulamin nagrody

Skrzydła IT w Administracji 2024
 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania nagród Skrzydła IT w Administracji 2024 (zwanych dalej Nagrodami).

§ 1. ORGANIZATOR

 1. Nagrody przyznaje wydawca miesięcznika „IT w Administracji” – PRESSCOM Sp. z o.o. (zwany dalej Organizatorem) z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 29, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000173413, NIP 897-168-80-84, REGON 932945064, wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł.
 2. Organizator powołuje Kapitułę Nagrody (zwaną dalej Kapitułą), w skład której wchodzą osoby dysponujące wiedzą i doświadczeniem odpowiednimi do wyłonienia laureatów.

§ 2. ADRESACI

 1. Nagrodę mogą otrzymać instytucje publiczne w Polsce (zwane dalej Kandydatami), które w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2024 r. wdrożyły co najmniej jeden projekt informatyczny.
 2. Ubieganie się o nagrodę i jej otrzymanie jest bezpłatne.

§ 3. CEL

 1. Celem Nagrody jest wyróżnienie instytucji, które poprzez wdrożone projekty informatyczne ułatwiły dostęp do usług publicznych lub poprawiły jakość obsługi i komunikację na linii urząd – obywatel, co pozytywnie wpłynęło na wizerunek polskiej e-administracji. Celem Nagrody jest również promocja projektów, które pod względem sposobu realizacji i osiągniętych wymiernych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania.

§ 4. NAGRODY

 1. Laureatów Nagrody wybiera Kapituła.
 2. Nagrodę stanowi: statuetka, prawo do używania logo Nagrody oraz tytuł: „Skrzydła IT w Administracji 2024″.
 3. Logo Nagrody można wykorzystać w dowolnych materiałach promocyjnych z zachowaniem następujących zasad:
  • logo należy umieszczać w taki sposób, aby widoczne było oznaczenie roku przyznania Nagrody,
  • logo stanowi integralną całość i nie może podlegać jakiejkolwiek edycji.
 4. Nagrody przyznawane są wybranym Kandydatom za konkretne projekty, kwalifikujące się do jednej z pięciu kategorii:
  • Kategoria I: e-Administracja
  • Kategoria II: e-Kultura i e-Edukacja
  • Kategoria III: e-Usługi dla obywatela
  • Kategoria IV: Oprogramowanie do obsługi urzędu
  • Kategoria V: Narzędzia do komunikacji z obywatelami
 5. W każdej kategorii zostanie przyznana jedna Nagroda.
 6. Kapituła zastrzega sobie możliwość przyznania wybranym Kandydatom wyróżnień.
 7. W zależności od zaistniałych przesłanek Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody w danej kategorii.
 8. Kapituła może odebrać Nagrodę laureatowi, jeśli ogólnodostępne informacje na temat projektu okazały się nieprawdziwe oraz w przypadku, gdy inne działania laureata są niezgodne z ideą Nagrody.
 9. Nagrody mają charakter uznaniowy, a decyzje Kapituły są ostateczne.

§ 5. HARMONOGRAM NAGRODY

 1. Przyjmowanie zgłoszeń (18 stycznia – 8 marca 2024 r.)
  • Każda osoba fizyczna, przedstawiciel instytucji publicznej lub firmy prywatnej mogą zgłosić dowolną liczbę projektów przez formularz dostępny na stronie www.skrzydla.itwadministracji.pl.
  • Zgłoszenie odbywa się przez wpisanie pełnej nazwy projektu, nazwy instytucji, która go zrealizowała oraz – opcjonalnie – adresu strony internetowej projektu i informacji kontaktowych do osób odpowiedzialnych za projekt.
 2. Obrady Kapituły (do 27 marca 2024 r.)
  • Po zweryfikowaniu zgłoszonych projektów Organizator przekazuje listę potencjalnych laureatów pod obrady Kapituły.
  • Obrady Kapituły mają charakter niejawny.
 3. Laureaci zostaną poinformowani o przyznanej Nagrodzie z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym wręczeniem.
 4. Wręczenie Nagród (22 kwietnia 2024 r.)

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na wszelkie pytania dotyczące Nagrody odpowiada Organizator pod numerem telefonu 71 797 48 16 oraz adresem e-mail: skrzydla@itwadministracji.pl.
 2. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator z zachowaniem właściwych przepisów prawa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu. Aktualna treść regulaminu Nagrody znajduje się na stronie internetowej www.skrzydla.itwadministracji.pl.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki losowe, decyzje państwowe, które mogą mieć wpływ na przyznanie Nagród.
Najczęściej zadawane pytania
Kto może zgłosić projekt do nagrody?

Każda osoba fizyczna, przedstawiciel instytucji publicznej lub firmy prywatnej może zgłosić dowolną liczbę projektów do nagrody „Skrzydła IT w Administracji”.

Jaki projekt można zgłosić?

Każdy projekt informatyczny zrealizowany przez instytucje publiczne w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2024 r.

Do kiedy i jak zgłosić projekt?

Projekt można zgłosić do 8 marca 2024 r., wypełniając krótki formularz na stronie: www.skrzydla.itwadministracji.pl/zgloszenie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc zgłosić się do nagrody?

Należy w okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2024 r. wdrożyć co najmniej jeden projekt informatyczny, odpowiadający jednej z kategorii nagrody. Następnie wystarczy wypełnić formularz ze zgłoszeniem.

Czy można zgłosić więcej niż jedno zrealizowane przedsięwzięcie?

TAK, w takim przypadku należy wypełnić jedno zgłoszenie i podać w nim tytuły wszystkich zadań wraz z przypisaniem ich do kategorii.

Czy z ubieganiem się o nagrodę i jej otrzymaniem wiążą się jakieś opłaty?

NIE. Zgłoszenie do nagrody i jej otrzymanie jest bezpłatne (Regulamin Nagrody §2 pkt 2).

Czy zadanie, które zgłaszam do nagrody, musi odpowiadać wszystkim kategoriom?

NIE, każde zgłaszane zadanie należy przypisać do jednej kategorii.

Czy można zgłaszać do nagrody projekty, które będą wkrótce realizowane?

NIE, zgłaszane zadania muszą dotyczyć przedsięwzięć zrealizowanych i wdrożonych (Regulamin Nagrody §2 pkt 1).