Dyrektor Departamentu Zarządzania Informatyzacją nadzorująca Centrum Robotyzacji Procesów Ministerstwa Finansów, zarządza złożoną organizacją i automatyzacją procesów z wykorzystaniem robotów software’owych.
Zawodowo związana z Ministerstwem Finansów od 2006r., pełniła funkcje kierownicze w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną oraz zarządzaniu projektem budowy Data Center MF.
W okresie 2018-2020, pełniła funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nadzorowała projektowanie i budowę systemu informatycznego obsługującego postępowanie sądowe. W latach 2015 – 2018 związana z administracją samorządową, pełniąc funkcję Wiceprezydenta Miasta.
Absolwentka Politechniki Warszawskej. Posiada Dyplom MBA (AACSB) oraz dyplom Menagera IT. Ukończyła studia podyplomowe dla kierowników zarządzających komórkami IT na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej – w obszarze Zarządzania i Finansów.
Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania projektami, posiada umiejętności z zakresu Lean Practitioner, Prince2 Practitioner, ITIL, TOGAF, M_o_R.
Autorka wielu publikacji z obszaru robotyzacji procesów biznesowych.

Pozostali

CZŁONKOWIE KAPITUŁY